Facebook   Twitter
 
Բազմաթիվ ընդերքօգտագործողներ շրջակա միջավայրի պահպանության վճարումները չեն իրականացրել կամ իրականացրել են մասամբ. Վիգեն Ավետիսյան

Բազմաթիվ ընդերքօգտագործողներ շրջակա միջավայրի պահպանության վճարումները չեն իրականացրել կամ իրականացրել են մասամբ. Վիգեն Ավետիսյան

19 Հունվարի 2018 - 09:27
Բազմաթիվ ընդերքօգտագործողներ շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխին կատարվող վճարումները չեն իրականացրել կամ իրականացրել են մասամբ, այս մասին HayNews.am-ին տեղեկացնում է ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ընդերքի և հողերի պահպանության քաղաքականության վարչության պետը:
Ըստ Վիգեն Ավետիսյանի ելնելով դրանից այս տարի փոփոխություններ և լրացումներ են նախատեսված ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում: Նախարարության կողմից 2017թ.-ին մշակվել է ռեկուլտիվացիոն ֆոնդի արդյունավետ կառավարման հայեցակարգը, կառավարությունն այն հաստատել է: Ըստ այդ փաստաթղթի, որպես առանցքային խնդիր ամրագրվել է դադարեցված, լքված, տիրազուրկ հանքավայրերի տարածքների խախտված հողերի վերականգնման համար ֆինանսավորման աղբյուրների ձևավորումը:

-Պարոն Ավետիսյան, Հայաստանում քանի լքված կամ չօգտագործվող հանք կա, ինչ վիճակում են գտնվում դրանք:

-Օրենսդրորեն «լքված հանք» հասկացություն սահմանված չէ, ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 30-րդ հոդվածում կիրառվում է «ընդերքօգտագործման իրավունքի դադարեցում», իսկ 45-րդ և 58-րդ հոդվածներում՝ «օգտակար հանածոյի արդյունահանման իրավունքի օբյեկտ համարվող ընդերքի տեղամասից հրաժարումը» հասկացությունները:

Համաձայն օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի՝ ընդերքօգտագործման իրավունքների, դրանց փոփոխությունների, փոխանցումների, գրավի, զգուշացումների և դադարեցումների վերաբերյալ տեղեկությունները հաշվառվում են ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության կողմից վարվող ընդերքօգտագործման իրավունքների հաշվառման կենտրոնացված մատյանում:

Հանրապետության տարածքում առկա են մի շարք օգտակար հանածոյի արդյունահանման իրավունքի օբյեկտ համարվող ընդերքի տեղամասից հրաժարված և դադարեցված ընդերքօգտագործման իրավունքներ: Այդ հանքերի տարածքի փաստացի իրավիճակի վերաբերյալ ՀՀ ԲՆ տեղեկատվություն չունի, քանի տեղեկատվությունը տնօրինում է ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքով լիազոր մարմին հանդիսացող ՀՀ ԷԵԲՊՆ-ը, իսկ տեսչական ստուգումները դադարեցված են:

Հայաստանի Հանրապետությունում շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխին հատկացման ենթակա գումարներն ընդերքօգտագործողներն սկսել են վճարել 2003 թվականից՝ ՀՀ կառավարության օգոստոսի 14-ի N 1128-Ն որոշման ընդունումից հետո:

Շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի օգտագործման և հատկացումների չափերի հաշվարկման կարգը սահմանված է ՀՀ կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 23-ի «Բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի օգտագործման և հատկացումների չափերի հաշվարկման կարգը, մասնագիտական հանձնաժողովի կազմը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 14-ի N 1128-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1079-Ն որոշմամբ:

Համաձայն ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 3-րդ մասի և ՀՀ կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 23-ի N1079-Ն որոշման հավելված 1-ի 29-րդ կետի՝ շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի գումարները պահվում են կենտրոնական գանձապետարանում բացված լիազոր մարմնի արտաբյուջետային հաշվին, ըստ ընդերքօգտագործողների՝ նրանցից յուրաքանչյուրի համար սահմանված կարգով բացված ենթահաշիվներում և բացառապես օգտագործվում են.

1) ընդերքօգտագործողի կողմից իրականացվող՝ նախագծով ստանձնած բնապահպանական (այդ թվում` ռեկուլտիվացիոն) աշխատանքների կատարման նպատակով.

2) ընդերքօգտագործողի կողմից նախագծով ստանձնած, բայց իր կողմից չիրականացված բնապահպանական (այդ թվում` ռեկուլտիվացիոն) աշխատանքների կատարման նպատակով.

3) ընդերքօգտագործողի գործունեության հետևանքով բնությանը և շրջակա միջավայրին հասցված և նրա կողմից չհատուցված վնասների վերականգնման նպատակով:

Բազմաթիվ ընդերքօգտագործողներ շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխին կատարվող վճարումները չեն իրականացրել կամ իրականացրել են մասամբ: Այդ պատճառով 2018 թվականին նախատեսվում է ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ:

- Ինչպես պետք է իրականացվի լքված հանքերի ռեկուլտիվացիան և ինչպես է այն իրականացվում մեր երկրում:

-2017թ.-ին ՀՀ ԲՆ կողմից մշակվել է ռեկուլտիվացիոն ֆոնդի արդյունավետ կառավարման հայեցակարգը, որը հաստատվել է ՀՀ Կառավարության 02.11.2017թ.-ի N 46-13 արձանագրային որոշմամբ: Հայեցակարգում որպես առանցքային խնդիր ամրագրվել է դադարեցված, լքված, տիրազուրկ հանքավայրերի տարածքների խախտված հողերի վերականգնման համար ֆինանսավորման աղբյուրների ձևավորումը:

Դադարեցված, լքված հանքավայրերի տարածքի և, հատկապես, շրջակա միջավայրի համար առավել վտանգավոր համարվող ընդերքօգտագործման թափոնների քանակի և վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու նպատակով ՀՀ ԲՆ 2018 թվականին նախաձեռնել է մետաղական օգտակար հանածոների արդյունահանման արդյունքում գոյացած ընդերքօգտագործման թափոնների լքված, տիրազուրկ արտադրական լցակույտերի և փակված օբյեկտների վերաբերյալ տեղեկատվական բազայի ստեղծման աշխատանքները: Նախնական արդյունքները հասանելի կլինեն 2018 թ.-ի դեկտեմբերին:

Միաժամանակ, 2017թ.-ին ՀՀ ԲՆ նախարարության կողմից մշակվել է միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի հայտ, ինչով նախատեսվում է գույքագրել ՀՀ լեռնամետալուրգիական համալիրների գործունեության արդյունքում ձևավորված և հետագայում կոնսերվացված օբյեկտները, ուսումնասիրել դրանցում կուտակված ընդերքօգտագործման թափոնների ագրեգատային վիճակն ու քիմիական բաղադրությունը, կատարել դրանցում առկա օգտակար բաղադրիչների քանակությունների խոշորացված գնահատոմ և, որպես վերջնական արդյունք, մշակել և ներդնել ընդերքօգտագործման թափոնների օգտահանման գործունակ բիզնես-ծրագրեր:

Սույն ՄԺԾԾ հայտն ունի վառ արտահայտված բնապահպանական ուղղվածություն, քանի որ

- ընդերքօգտագործման թափոնների օգտահանման արդյունքում զգալիորեն կկրճատվեն ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտներով զբաղեցրած տարածքները,

- կենսաբանական մաքրման աշխատանքներից հետո տնտեսական շրջանառության կվերադարձվեն զգալի հողատարածքներ,

- կտրուկ կնվազի բացասական ազդեցությունը շրջակա միջավայրի բնական բաղադրիչների վրա:

Ծրագրավորվող աշխատանքների իրականացման հիմնական խոչընդոտը համապատասխան ֆինանսական միջոցների բացակայությունն է: Ներկայումս բանակցություններ են ընթանում աշխատանքների իրականացման նպատակով «Բնություն պարտքի դիմաց» ֆինանսական մեխանիզմների կիրառման հնարավորության վերաբերյալ:

-Ինչ եք նախատեսում լքված հանքերի կարգավորման ուղղությամբ, ինչ որ ծրագրեր կան այդ ուղղությամբ:

Տեղեկացնեմ, որ Հարմարվողականության հիմնադրամը հաստատել է «Արթիկ քաղաքի փակված քարհանքի թափոնների և ջրհեղեղների կառավարման պիլոտային ծրագիր»-ը:

Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել և բարելավել բնական և գյուղատնտեսական լանդշաֆտների, համայնքերի արտադրողների, հաստատությունների և այլ շահագրգիռ կողմերի հարմարվողականության հնարավորությունները, կանխարգելել քաղաքին սպառնացող ջրհեղեղների վտանգը և վերացնել դրանց հետևանքները, ինչպես նաև վերականգնել կլիմայի փոփոխությամբ և մարդածին ազդեցությունների հետևանքով տուժած տարածքի բնական լանդշաֆտը:

HayNews.am
 
Նմանատիպ նորություններ
Կարող եմ շատ լավ աշխատել և՛ գործադիրում, և՛ օրենսդիրում. Թանդիլյանը՝ «առանց ավելորդ համեստության»
18 Նոյեմբերի 2018 - 23:51
«Սխալվում եք, եթե կարծում եք, թե ընտրություններին պատրաստվելու տեխնիկական խնդիրն էր հրաժարականի պատճառը»,- այսօր՝ նոյեմբերի 18-ին,
Ամփոփիչ մրցաշար. Ջոկովիչն անակնկալ պարտություն կրեց եզրափակիչում
18 Նոյեմբերի 2018 - 23:44
Աշխարհի առաջին ռակետ Նովակ Ջոկովիչն անակնկալ պարտություն կրեց Լոնդոնում անցկացած ATP-ի տարվա ամփոփիչ մրցաշարի եզրափակիչում:
«Դմփ-դմփ-հու»-ով ոչ միայն երկիր չենք կառուցելու, այլև քանդում ենք. Արմենուհի Կյուրեղյան
18 Նոյեմբերի 2018 - 23:35
ԱԺ ՀՅԴ խմբակցության պատգամավոր Արմենուհի Կյուրեղյանը 168.am-ի հետ զրույցում անդրադառնալով արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին՝ նկատեց՝ եթե այս ընտրություններում քաղաքական բոլոր ուժերը կրկին փորձեն ամեն ինչ տանել «սևերի» և «սպիտակների», ապա ամեն ինչ ցավալի ավարտ կունենա պետության համար։
Բելլա Հադիդին «բռնացրել են» Նյու Յորքում գնումներ կատարելիս
18 Նոյեմբերի 2018 - 23:30
Հանգստյան օրերը շոփինգի եւ զբոսանքի համար շատ լավ ժամանակ է։ Դատելով ամեն ինչից, նույն կարծիքի է նաեւ մոդել Բելլա Հադիդը, որին «բռնացրել են» Նյու Յորքի լուսանկարիչները։
Արմեն Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Լատվիայի նախագահին երկրի Ազգային տոնի առթիվ
18 Նոյեմբերի 2018 - 23:14
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը Լատվիայի Հանրապետության Ազգային տոնի առթիվ նոյեմբերի 18-ին շնորհավորական ուղերձ է հղել նախագահ Ռայմոնդս Վեյոնիսին:
Եվգենի Պետրոսյանը շամպայնի բաժակով նշել է իր բաժանությունը
18 Նոյեմբերի 2018 - 22:17
Մեծ հնչեղություն ստացած Ելենա Ստեպանենկոյի հետ բաժանությունը Եվգենի Պետրոսյանը որոշել է նշել շամպայնի բաժակով՝ իր փաստաբան Սերգեյ Ժորինի աշխատասենյակում, որին մոսկովյան «վերնախավում» անվանում են «աստղային փաստաբան», դատարանում պաշտպանում է հայտնիների շահերը։
Մոսկվա-Անթալիա չվերթից հեռացրել են խռովության պատճառ դարձած ուղևորին
18 Նոյեմբերի 2018 - 21:50
ՌԴ մայրաքաղաքի «Դոմոդեդովո» օդանավակայանում Մոսկվա-Անթալիա չվերթից հեռացրել են ինքնաթիռում իրարանցում ստեղծած ուղևորին: Այս մասին ТАСС գործակալությանը տեղեկացրել է ՌԴ ՆԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Իրինա Վոլկը:
Պետք է անհապաղ և առանց վարանելու շարունակել մարդկանց բերել այստեղ. Իլ դը Ֆրանս տարածաշրջանի նախագահը Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում
18 Նոյեմբերի 2018 - 21:40
Այս մասին Վալերի Պեկրեսը հայտնել է «Արմենպրես»-ի հեր զրույցում։ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի հրավերով Հայաստան ժամանած Իլ դը Ֆրանս տարածաշրջանի նախագահ Վալերի Պեկրեսի գլխավորած պատվիրակությունը այցելեց Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր և հարգանքի տուրք մատուցեց Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15766
 
Լրահոս`