Facebook   Twitter
 
Բազմաթիվ ընդերքօգտագործողներ շրջակա միջավայրի պահպանության վճարումները չեն իրականացրել կամ իրականացրել են մասամբ. Վիգեն Ավետիսյան

Բազմաթիվ ընդերքօգտագործողներ շրջակա միջավայրի պահպանության վճարումները չեն իրականացրել կամ իրականացրել են մասամբ. Վիգեն Ավետիսյան

19 Հունվարի 2018 - 09:27
Բազմաթիվ ընդերքօգտագործողներ շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխին կատարվող վճարումները չեն իրականացրել կամ իրականացրել են մասամբ, այս մասին HayNews.am-ին տեղեկացնում է ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ընդերքի և հողերի պահպանության քաղաքականության վարչության պետը:
Ըստ Վիգեն Ավետիսյանի ելնելով դրանից այս տարի փոփոխություններ և լրացումներ են նախատեսված ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում: Նախարարության կողմից 2017թ.-ին մշակվել է ռեկուլտիվացիոն ֆոնդի արդյունավետ կառավարման հայեցակարգը, կառավարությունն այն հաստատել է: Ըստ այդ փաստաթղթի, որպես առանցքային խնդիր ամրագրվել է դադարեցված, լքված, տիրազուրկ հանքավայրերի տարածքների խախտված հողերի վերականգնման համար ֆինանսավորման աղբյուրների ձևավորումը:

-Պարոն Ավետիսյան, Հայաստանում քանի լքված կամ չօգտագործվող հանք կա, ինչ վիճակում են գտնվում դրանք:

-Օրենսդրորեն «լքված հանք» հասկացություն սահմանված չէ, ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 30-րդ հոդվածում կիրառվում է «ընդերքօգտագործման իրավունքի դադարեցում», իսկ 45-րդ և 58-րդ հոդվածներում՝ «օգտակար հանածոյի արդյունահանման իրավունքի օբյեկտ համարվող ընդերքի տեղամասից հրաժարումը» հասկացությունները:

Համաձայն օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի՝ ընդերքօգտագործման իրավունքների, դրանց փոփոխությունների, փոխանցումների, գրավի, զգուշացումների և դադարեցումների վերաբերյալ տեղեկությունները հաշվառվում են ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության կողմից վարվող ընդերքօգտագործման իրավունքների հաշվառման կենտրոնացված մատյանում:

Հանրապետության տարածքում առկա են մի շարք օգտակար հանածոյի արդյունահանման իրավունքի օբյեկտ համարվող ընդերքի տեղամասից հրաժարված և դադարեցված ընդերքօգտագործման իրավունքներ: Այդ հանքերի տարածքի փաստացի իրավիճակի վերաբերյալ ՀՀ ԲՆ տեղեկատվություն չունի, քանի տեղեկատվությունը տնօրինում է ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքով լիազոր մարմին հանդիսացող ՀՀ ԷԵԲՊՆ-ը, իսկ տեսչական ստուգումները դադարեցված են:

Հայաստանի Հանրապետությունում շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխին հատկացման ենթակա գումարներն ընդերքօգտագործողներն սկսել են վճարել 2003 թվականից՝ ՀՀ կառավարության օգոստոսի 14-ի N 1128-Ն որոշման ընդունումից հետո:

Շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի օգտագործման և հատկացումների չափերի հաշվարկման կարգը սահմանված է ՀՀ կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 23-ի «Բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի օգտագործման և հատկացումների չափերի հաշվարկման կարգը, մասնագիտական հանձնաժողովի կազմը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 14-ի N 1128-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1079-Ն որոշմամբ:

Համաձայն ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 3-րդ մասի և ՀՀ կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 23-ի N1079-Ն որոշման հավելված 1-ի 29-րդ կետի՝ շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի գումարները պահվում են կենտրոնական գանձապետարանում բացված լիազոր մարմնի արտաբյուջետային հաշվին, ըստ ընդերքօգտագործողների՝ նրանցից յուրաքանչյուրի համար սահմանված կարգով բացված ենթահաշիվներում և բացառապես օգտագործվում են.

1) ընդերքօգտագործողի կողմից իրականացվող՝ նախագծով ստանձնած բնապահպանական (այդ թվում` ռեկուլտիվացիոն) աշխատանքների կատարման նպատակով.

2) ընդերքօգտագործողի կողմից նախագծով ստանձնած, բայց իր կողմից չիրականացված բնապահպանական (այդ թվում` ռեկուլտիվացիոն) աշխատանքների կատարման նպատակով.

3) ընդերքօգտագործողի գործունեության հետևանքով բնությանը և շրջակա միջավայրին հասցված և նրա կողմից չհատուցված վնասների վերականգնման նպատակով:

Բազմաթիվ ընդերքօգտագործողներ շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխին կատարվող վճարումները չեն իրականացրել կամ իրականացրել են մասամբ: Այդ պատճառով 2018 թվականին նախատեսվում է ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ:

- Ինչպես պետք է իրականացվի լքված հանքերի ռեկուլտիվացիան և ինչպես է այն իրականացվում մեր երկրում:

-2017թ.-ին ՀՀ ԲՆ կողմից մշակվել է ռեկուլտիվացիոն ֆոնդի արդյունավետ կառավարման հայեցակարգը, որը հաստատվել է ՀՀ Կառավարության 02.11.2017թ.-ի N 46-13 արձանագրային որոշմամբ: Հայեցակարգում որպես առանցքային խնդիր ամրագրվել է դադարեցված, լքված, տիրազուրկ հանքավայրերի տարածքների խախտված հողերի վերականգնման համար ֆինանսավորման աղբյուրների ձևավորումը:

Դադարեցված, լքված հանքավայրերի տարածքի և, հատկապես, շրջակա միջավայրի համար առավել վտանգավոր համարվող ընդերքօգտագործման թափոնների քանակի և վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու նպատակով ՀՀ ԲՆ 2018 թվականին նախաձեռնել է մետաղական օգտակար հանածոների արդյունահանման արդյունքում գոյացած ընդերքօգտագործման թափոնների լքված, տիրազուրկ արտադրական լցակույտերի և փակված օբյեկտների վերաբերյալ տեղեկատվական բազայի ստեղծման աշխատանքները: Նախնական արդյունքները հասանելի կլինեն 2018 թ.-ի դեկտեմբերին:

Միաժամանակ, 2017թ.-ին ՀՀ ԲՆ նախարարության կողմից մշակվել է միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի հայտ, ինչով նախատեսվում է գույքագրել ՀՀ լեռնամետալուրգիական համալիրների գործունեության արդյունքում ձևավորված և հետագայում կոնսերվացված օբյեկտները, ուսումնասիրել դրանցում կուտակված ընդերքօգտագործման թափոնների ագրեգատային վիճակն ու քիմիական բաղադրությունը, կատարել դրանցում առկա օգտակար բաղադրիչների քանակությունների խոշորացված գնահատոմ և, որպես վերջնական արդյունք, մշակել և ներդնել ընդերքօգտագործման թափոնների օգտահանման գործունակ բիզնես-ծրագրեր:

Սույն ՄԺԾԾ հայտն ունի վառ արտահայտված բնապահպանական ուղղվածություն, քանի որ

- ընդերքօգտագործման թափոնների օգտահանման արդյունքում զգալիորեն կկրճատվեն ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտներով զբաղեցրած տարածքները,

- կենսաբանական մաքրման աշխատանքներից հետո տնտեսական շրջանառության կվերադարձվեն զգալի հողատարածքներ,

- կտրուկ կնվազի բացասական ազդեցությունը շրջակա միջավայրի բնական բաղադրիչների վրա:

Ծրագրավորվող աշխատանքների իրականացման հիմնական խոչընդոտը համապատասխան ֆինանսական միջոցների բացակայությունն է: Ներկայումս բանակցություններ են ընթանում աշխատանքների իրականացման նպատակով «Բնություն պարտքի դիմաց» ֆինանսական մեխանիզմների կիրառման հնարավորության վերաբերյալ:

-Ինչ եք նախատեսում լքված հանքերի կարգավորման ուղղությամբ, ինչ որ ծրագրեր կան այդ ուղղությամբ:

Տեղեկացնեմ, որ Հարմարվողականության հիմնադրամը հաստատել է «Արթիկ քաղաքի փակված քարհանքի թափոնների և ջրհեղեղների կառավարման պիլոտային ծրագիր»-ը:

Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել և բարելավել բնական և գյուղատնտեսական լանդշաֆտների, համայնքերի արտադրողների, հաստատությունների և այլ շահագրգիռ կողմերի հարմարվողականության հնարավորությունները, կանխարգելել քաղաքին սպառնացող ջրհեղեղների վտանգը և վերացնել դրանց հետևանքները, ինչպես նաև վերականգնել կլիմայի փոփոխությամբ և մարդածին ազդեցությունների հետևանքով տուժած տարածքի բնական լանդշաֆտը:

HayNews.am
 
Նմանատիպ նորություններ
ԱՄՆ-ում նոր բացահայտված աղանդը բազմակնություն և մանկահասակ աղջիկների հետ ամուսնություն է քարոզում
23 Մայիսի 2018 - 13:00
ԱՄՆ Յուտա նահանգի շրջանային դատարանը ցմահ ազատազրկման է դատապարտել բազմակնության աղանդի առաջնորդին երեխաների նկատմամբ սեռական բռնության համար, փոխանցում է Lenta-ն։
Սպանություն Կապանում. դիակը հայտնաբերվել է լոգարանում
23 Մայիսի 2018 - 12:55
Մայիսի 22-ին, ժամը 20.55-ին, անհայտ քաղաքացուց ոստիկանության Կապանի բաժին ահազանգ է ստացվել, որ Շինարարների թաղամասի թիվ 17 շենքի բնակարաններից մեկում վիճաբանություն է:
Գարիկ Մարտիրոսյանի կինը ցույց է տվել իր «մեծացրած» շուրթերը
23 Մայիսի 2018 - 12:50
«Որոշել եմ շուրթերս փքեցնել, որպեսզի գրտնակելու բան լինի»,- մակագրել է լուսանկարը Ժաննան։
Հայաստանի կալանավայրերում պահվում են մարդիկ, ում իրական տեղը կալանավայրը չէ. Գևորգ Պետրոսյան
23 Մայիսի 2018 - 12:43
Խնդրում եմ, որ ամենայն պատասխանատվությամբ հետևողական լինեք խուլիգանության դեպքերը բացահայտելու, մեղավորներին պատժելու ուղղությամբ: Այս մասին ԱԺ-ում 2017թ.-ի գլխավոր դատախազության տարեկան հաղորդման ներկայացման ժամանակ հայտարարեց «Ծառուկյան» խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը:
Քաղաքացին դեղատանը առևտուր կատարելիս անհարկի աղմուկ է բարձրացրել, շեղել է աշխատակցուհու ուշադրությունը և գումար հափշտակել
23 Մայիսի 2018 - 12:34
Ոստիկանության Նոր Նորքի բաժնի քրեական հետախույզները պարզել են, որ գողությունը կատարել է Երևանի բնակիչ, 76-ամյա Լյուրիս Հակոբյանը, որը հայտնաբերվել և կասկածանքով բերման է ենթարկվել բաժին։
Կառաջարկեի չօգտագործենք քաղբանտարկյալ տերմինը. Արթուր Դավթյանը այլ լուծում է առաջարկում
23 Մայիսի 2018 - 12:27
Կառաջարկեի, որ մենք չօգտագործենք «քաղբանտարկյալ» տերմինը: Այս մասին, այսօր՝ մայիսի 23-ին, ԱԺ-ում «Հայաստանի Հանրապետության դատախազության 2017 թվականի գործունեության մասին» հաղորդումը քննարկելիս հայտարարեց ՀՀ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը:
Արայիկ Հարությունյանն ընդունել է Ֆրանսիայի դեսպանին
23 Մայիսի 2018 - 12:25
ՀՀ կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջոնաթան Լաքոտին:
Խորհրդարանում Ալեն Սիմոնյանին կարող է փոխարինել Անի Խաչատրյանը
23 Մայիսի 2018 - 12:20
Ազգային ժողովի նորընտիր պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանը հայտարարել է պատգամավորական մանդատից հրաժարվելու մասին, իսկ նրան խորհրդարանում կարող է փոխարինել «Հանրապետություն» կուսակցության անդամ Անի Խաչատրյանը, եթե չհրաժարվի մանդատից:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12983
 
Լրահոս`
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Մահացած զինվորը վիրավորվել է որովայնի շրջանում
Հասարակություն, Հայոց Բանակ - 25