Facebook   Twitter
 
Բազմաթիվ ընդերքօգտագործողներ շրջակա միջավայրի պահպանության վճարումները չեն իրականացրել կամ իրականացրել են մասամբ. Վիգեն Ավետիսյան

Բազմաթիվ ընդերքօգտագործողներ շրջակա միջավայրի պահպանության վճարումները չեն իրականացրել կամ իրականացրել են մասամբ. Վիգեն Ավետիսյան

19 Հունվարի 2018 - 09:27
Բազմաթիվ ընդերքօգտագործողներ շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխին կատարվող վճարումները չեն իրականացրել կամ իրականացրել են մասամբ, այս մասին HayNews.am-ին տեղեկացնում է ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ընդերքի և հողերի պահպանության քաղաքականության վարչության պետը:
Ըստ Վիգեն Ավետիսյանի ելնելով դրանից այս տարի փոփոխություններ և լրացումներ են նախատեսված ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում: Նախարարության կողմից 2017թ.-ին մշակվել է ռեկուլտիվացիոն ֆոնդի արդյունավետ կառավարման հայեցակարգը, կառավարությունն այն հաստատել է: Ըստ այդ փաստաթղթի, որպես առանցքային խնդիր ամրագրվել է դադարեցված, լքված, տիրազուրկ հանքավայրերի տարածքների խախտված հողերի վերականգնման համար ֆինանսավորման աղբյուրների ձևավորումը:

-Պարոն Ավետիսյան, Հայաստանում քանի լքված կամ չօգտագործվող հանք կա, ինչ վիճակում են գտնվում դրանք:

-Օրենսդրորեն «լքված հանք» հասկացություն սահմանված չէ, ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 30-րդ հոդվածում կիրառվում է «ընդերքօգտագործման իրավունքի դադարեցում», իսկ 45-րդ և 58-րդ հոդվածներում՝ «օգտակար հանածոյի արդյունահանման իրավունքի օբյեկտ համարվող ընդերքի տեղամասից հրաժարումը» հասկացությունները:

Համաձայն օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի՝ ընդերքօգտագործման իրավունքների, դրանց փոփոխությունների, փոխանցումների, գրավի, զգուշացումների և դադարեցումների վերաբերյալ տեղեկությունները հաշվառվում են ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության կողմից վարվող ընդերքօգտագործման իրավունքների հաշվառման կենտրոնացված մատյանում:

Հանրապետության տարածքում առկա են մի շարք օգտակար հանածոյի արդյունահանման իրավունքի օբյեկտ համարվող ընդերքի տեղամասից հրաժարված և դադարեցված ընդերքօգտագործման իրավունքներ: Այդ հանքերի տարածքի փաստացի իրավիճակի վերաբերյալ ՀՀ ԲՆ տեղեկատվություն չունի, քանի տեղեկատվությունը տնօրինում է ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքով լիազոր մարմին հանդիսացող ՀՀ ԷԵԲՊՆ-ը, իսկ տեսչական ստուգումները դադարեցված են:

Հայաստանի Հանրապետությունում շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխին հատկացման ենթակա գումարներն ընդերքօգտագործողներն սկսել են վճարել 2003 թվականից՝ ՀՀ կառավարության օգոստոսի 14-ի N 1128-Ն որոշման ընդունումից հետո:

Շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի օգտագործման և հատկացումների չափերի հաշվարկման կարգը սահմանված է ՀՀ կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 23-ի «Բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի օգտագործման և հատկացումների չափերի հաշվարկման կարգը, մասնագիտական հանձնաժողովի կազմը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 14-ի N 1128-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1079-Ն որոշմամբ:

Համաձայն ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 3-րդ մասի և ՀՀ կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 23-ի N1079-Ն որոշման հավելված 1-ի 29-րդ կետի՝ շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի գումարները պահվում են կենտրոնական գանձապետարանում բացված լիազոր մարմնի արտաբյուջետային հաշվին, ըստ ընդերքօգտագործողների՝ նրանցից յուրաքանչյուրի համար սահմանված կարգով բացված ենթահաշիվներում և բացառապես օգտագործվում են.

1) ընդերքօգտագործողի կողմից իրականացվող՝ նախագծով ստանձնած բնապահպանական (այդ թվում` ռեկուլտիվացիոն) աշխատանքների կատարման նպատակով.

2) ընդերքօգտագործողի կողմից նախագծով ստանձնած, բայց իր կողմից չիրականացված բնապահպանական (այդ թվում` ռեկուլտիվացիոն) աշխատանքների կատարման նպատակով.

3) ընդերքօգտագործողի գործունեության հետևանքով բնությանը և շրջակա միջավայրին հասցված և նրա կողմից չհատուցված վնասների վերականգնման նպատակով:

Բազմաթիվ ընդերքօգտագործողներ շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխին կատարվող վճարումները չեն իրականացրել կամ իրականացրել են մասամբ: Այդ պատճառով 2018 թվականին նախատեսվում է ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ:

- Ինչպես պետք է իրականացվի լքված հանքերի ռեկուլտիվացիան և ինչպես է այն իրականացվում մեր երկրում:

-2017թ.-ին ՀՀ ԲՆ կողմից մշակվել է ռեկուլտիվացիոն ֆոնդի արդյունավետ կառավարման հայեցակարգը, որը հաստատվել է ՀՀ Կառավարության 02.11.2017թ.-ի N 46-13 արձանագրային որոշմամբ: Հայեցակարգում որպես առանցքային խնդիր ամրագրվել է դադարեցված, լքված, տիրազուրկ հանքավայրերի տարածքների խախտված հողերի վերականգնման համար ֆինանսավորման աղբյուրների ձևավորումը:

Դադարեցված, լքված հանքավայրերի տարածքի և, հատկապես, շրջակա միջավայրի համար առավել վտանգավոր համարվող ընդերքօգտագործման թափոնների քանակի և վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու նպատակով ՀՀ ԲՆ 2018 թվականին նախաձեռնել է մետաղական օգտակար հանածոների արդյունահանման արդյունքում գոյացած ընդերքօգտագործման թափոնների լքված, տիրազուրկ արտադրական լցակույտերի և փակված օբյեկտների վերաբերյալ տեղեկատվական բազայի ստեղծման աշխատանքները: Նախնական արդյունքները հասանելի կլինեն 2018 թ.-ի դեկտեմբերին:

Միաժամանակ, 2017թ.-ին ՀՀ ԲՆ նախարարության կողմից մշակվել է միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի հայտ, ինչով նախատեսվում է գույքագրել ՀՀ լեռնամետալուրգիական համալիրների գործունեության արդյունքում ձևավորված և հետագայում կոնսերվացված օբյեկտները, ուսումնասիրել դրանցում կուտակված ընդերքօգտագործման թափոնների ագրեգատային վիճակն ու քիմիական բաղադրությունը, կատարել դրանցում առկա օգտակար բաղադրիչների քանակությունների խոշորացված գնահատոմ և, որպես վերջնական արդյունք, մշակել և ներդնել ընդերքօգտագործման թափոնների օգտահանման գործունակ բիզնես-ծրագրեր:

Սույն ՄԺԾԾ հայտն ունի վառ արտահայտված բնապահպանական ուղղվածություն, քանի որ

- ընդերքօգտագործման թափոնների օգտահանման արդյունքում զգալիորեն կկրճատվեն ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտներով զբաղեցրած տարածքները,

- կենսաբանական մաքրման աշխատանքներից հետո տնտեսական շրջանառության կվերադարձվեն զգալի հողատարածքներ,

- կտրուկ կնվազի բացասական ազդեցությունը շրջակա միջավայրի բնական բաղադրիչների վրա:

Ծրագրավորվող աշխատանքների իրականացման հիմնական խոչընդոտը համապատասխան ֆինանսական միջոցների բացակայությունն է: Ներկայումս բանակցություններ են ընթանում աշխատանքների իրականացման նպատակով «Բնություն պարտքի դիմաց» ֆինանսական մեխանիզմների կիրառման հնարավորության վերաբերյալ:

-Ինչ եք նախատեսում լքված հանքերի կարգավորման ուղղությամբ, ինչ որ ծրագրեր կան այդ ուղղությամբ:

Տեղեկացնեմ, որ Հարմարվողականության հիմնադրամը հաստատել է «Արթիկ քաղաքի փակված քարհանքի թափոնների և ջրհեղեղների կառավարման պիլոտային ծրագիր»-ը:

Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել և բարելավել բնական և գյուղատնտեսական լանդշաֆտների, համայնքերի արտադրողների, հաստատությունների և այլ շահագրգիռ կողմերի հարմարվողականության հնարավորությունները, կանխարգելել քաղաքին սպառնացող ջրհեղեղների վտանգը և վերացնել դրանց հետևանքները, ինչպես նաև վերականգնել կլիմայի փոփոխությամբ և մարդածին ազդեցությունների հետևանքով տուժած տարածքի բնական լանդշաֆտը:

HayNews.am
 
Նմանատիպ նորություններ
Կգործարկվեն Յարոսլավլ-Երևան չվերթները
23 Փետրվարի 2018 - 00:29
ՌԴ Յարոսլավլ քաղաքի «Տունոշնա» օդանվակայանում պատրաստվում են միջազգային չվերթներ սպասարկել: Ինչպես նշում է տեղի 76.ru կայքը, հունիսին կիրականացվեն առաջին չվերթները դեպի թուրքական Դալաման, այնուհետև Անթալիա:
Մովսես Երեմյանն ու Աննա Սիմոնյանը բալիկի են սպասում (Լուսանկարներ)
23 Փետրվարի 2018 - 00:24
Մովսես Երեմյանն ու Աննա Սիմոնյանն առաջին անգամ ծնող կդառնան: Դերասանն այդ մասին հայտնել է անձամբ՝ Instagram-ում հրապարակելով կնոջ հղիությունն ազդարարող ֆոտոշարքից կադրեր:
Հնարավո՞ր է հղիանալ անալ սեքսի դեպքում
23 Փետրվարի 2018 - 00:20
Հնարավո՞ր է բազմակի սերմնաժայթման դեպքում հղիանալու հավանականությունը փոքրանա
Վարունգներ Անաստասիա Վոլոչկովային երկրպագուի կողմից ծաղիկների փոխարեն
23 Փետրվարի 2018 - 00:16
Անաստասիա Վոլոչկովայի երկրպագուներից մեկը նրան ծաղիկների փոխարեն վարունգներ է նվիրել. պարուհին անհավատալի չափսերի բանջարեղեններով զամբյուղներ է ստացել։
ԵԼ. Աթլետիկոն ու Լացիոն շարունակում են պայքարը
23 Փետրվարի 2018 - 00:14
Եվրոպա լիգայի խաղարկությունում տեղի ունեցան 1/16 եզրափակչի մի քանի պատասխան հանդիպումներ:
Պահպանակը նվազեցնո՞ւմ է սեքսի հաճույքը
22 Փետրվարի 2018 - 23:59
Պահպանակը հակաբեղմնավորիչ միջոց է, որը պաշտպանում է նաեւ սեռավարակներից:
ԵԼ. Լիոնը կրկին ուժեղ էր Վիլյառեալից, Նապոլին հաղթեց, բայց դուրս մնաց հետագա պայքարից
22 Փետրվարի 2018 - 23:55
Եվրոպա լիգայի ընթացիկ խաղարկության 1/16 եզրափակչի պատասխան խաղերում գրանցվեցին հետևյալ արդյունքները:
590 կգ քաշով տղան նիհարել է 250 կիլոգրամով (Լուսանկարներ)
22 Փետրվարի 2018 - 23:51
Մեքսիկացի տղամարդը, որը հայտնի էր դարձել որպես աշխարհի ամենածանր մարդ՝ կշռելով 590 կգ, ցուցադրել է, թե ինչ տեսք ունի 250 կգ նիհարելուց հետո:

Կեղծ կուսություն կամ ամեն ինչ` վերականգնվող կուսաթաղանթի մասին
22 Փետրվարի 2018 - 23:46
Կային ժամանակներ, երբ ոչ կույս հարսներին թարս նստեցնում էին էշին և ետ ուղարկում: Ժամանակները փոխվեցին, և հիմա «հարսները» գտել են այդ շատ ինտիմ, բայց բոլորի հետաքրքրության կենտրոնում գտնվող հարցի լուծումը:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11487
 
Լրահոս`
Կգործարկվեն Յարոսլավլ-Երևան չվերթները
Միջազգային, Հասարակություն
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Մերկ սելֆի՝ Մադոննայից (Լուսանկարներ)
Միջազգային, Հասարակություն
 
Արսենալ-Էստերսունդ. ուղիղ հեռարձակում
Միջազգային, Սպորտ, Հասարակություն
 
 
Արարատը նոր համալրում ունի
Սպորտ, Հասարակություն
 
 
 
 
 
Վրաստանի ՆԳ նախարարը կայցելի Հայաստան
Հասարակություն, Քաղաքական